VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI DECASPORT S.R.O.

Společnost DECASPORT s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00, Praha 4, IČ: 28972350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 156924, provozovatel sítě prodejen DECATHLON v ČR (dále jen „Prodávající“) tímto zveřejňuje své všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“), které platí pro nákup Prodávajícím nabízeného zboží v jeho internetovém obchodě – e-shopu na internetových stránkách www.decathlon.cz, potažmo v mobilní aplikaci Prodávajícího Decathlon (dále souhrnně jen „Stránky“) a v zákonem povoleném rozsahu se použijí obdobně také pro prodej v kamenných prodejnách DECATHLON v ČR.

Tyto VOP se nevztahují na partnerský prodej realizovaný v rámci on-line tržiště na Stránkách Prodávajícího. Nákup, vrácení či reklamace zboží nabízeného v rámci partnerského prodeje se řídí výhradně Všeobecnými obchodními podmínkami konkrétního prodejce. Více informací o partnerském prodeji, včetně Všeobecných obchodních podmínek jednotlivých prodejců, je k dispozici na Stránkách Prodávajícího.

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Kupující realizací objednávky akceptuje tyto VOP Prodávajícího pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje Zboží Prodávajícím. Vztahy Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito VOP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v uzavřené smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. VOP vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „Kupující“) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

1.2 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.3 Kupující, který je právnickou osobou a také fyzická osoba, která realizuje objednávku v souvislosti se svou samostatně výdělečnou činností, je pro účely těchto VOP považován za Podnikatele. Za Podnikatele je považován také Kupující, jehož objednávky výrazně přesahují množství obvyklé pro běžné užívání.

II. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ, PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ

2.1 Veškeré objednávky podané prostřednictvím stránek www.decathlon.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy o koupi zboží (dále také „Smlouva“) jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě Prodávajícího a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Po vložení požadovaného zboží do tzv. košíku a zadání všech kontaktních údajů Kupující objednávku odešle/potvrdí. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky na zaslání zboží na adresu uvedenou Kupujícím toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. V případě objednávky zboží k vyzvednutí na provozovně Prodávajícího je objednávka potvrzena poté, jakmile je zboží připraveno k vyzvednutí. Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího dochází k uzavření Smlouvy. Od tohoto okamžiku mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Předmětem koupě/prodeje dle Smlouvy jsou pouze položky Zboží výslovně uvedené v objednávce/Smlouvě, pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak. Uzavřená Smlouva bude uložena u Prodávajícího a Kupující k ní má přístup po dobu tří let ode dne uzavření Smlouvy. Smlouva se uzavírá výhradně v českém jazyce.

2.2 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

2.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2.4 Nákup Zboží prostřednictvím Stránek je Prodávajícím nabízen v rámci své maloobchodní činnosti a není zamýšlen pro prodej Zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci podnikatelské činnosti Kupujícího. V případě, že Kupující chce nakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské - ekonomické činnosti, je povinen v rámci realizace objednávky toto označit a splnit Prodávajícím určené povinnosti vedoucí k uzavření Smlouvy, ke kterému nemusí dojít prostřednictvím Stránek, a to dle volby Prodávajícího. Kupujícím, kteří jsou zároveň Podnikateli, nenáleží práva vyplývající z těchto VOP, přesahující práva stanovená v příslušných právních předpisech.

2.5 Prodávající neodpovídá za to, že Kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednané Zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělené Kupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované Zboží převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost Kupujícím zadaných údajů při objednávce Zboží. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání Zboží zadal.

2.6 Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím Stránek (a také na prodejnách) a aktualizaci příslušných údajů na Stránkách se může stát, že Kupujícím objednané Zboží je již vyprodáno (přestože na Stránkách je doposud uvedeno jako dostupné). V tomto případě bude Prodávající o této skutečnosti Kupujícího informovat bezodkladně poté, co ji zjistí. Nebude-li možné realizovat ani část Smlouvy, jelikož žádné z objednaného Zboží nebude dostupné, Smlouva zaniká. To stejné se uplatní i v případě, kdy je na Stránkách Prodávajícího uvedena zjevně nesprávná informace o ceně Zboží způsobená např. záměnou měny. V takovém případě Prodávající bezodkladně o této skutečnosti Kupujícího informuje. Pokud Kupující s úpravou zjevně nesprávně uvedené ceny nesouhlasí a Smlouvu není možné realizovat, Smlouva zaniká. Žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady a není možné se po obdržení informace ve věci v dobré víře dále domáhat dodání takového Zboží.

Za cenu zjevně nesprávnou se pro účely tohoto odstavce VOP považuje především cena, která se výrazně liší od ceny pro dané Zboží obvyklé nebo je cena daného Zboží významně snížena aniž by byla označena jako „Doprodej kolekce“, „Sleva“, „Výprodej“ nebo jiným označením obdobného významu.

V případě, že si Kupující cenou Zboží před uzavřením Smlouvy není jist, může se obrátit na zákaznické centrum Prodávajícího prostřednictvím emailu [email protected] nebo na telefonním čísle +420 228 800 008 (od pondělí do pátku od 9:00 do 19:00 nebo v sobotu a neděli od 9:00 do 17:00).

2.7 Stránky umožňují čtyři typy objednávek:

1. Rezervace zboží na provozovně Prodávajícího.Po ověření dostupnosti bude zboží v případě, že je dostupné na provozovně, připraveno k odběru do jedné hodiny od provedení objednávky.

2. Objednání z e-shopu (centrální sklad Prodávajícího, Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego 44-100 Gliwice, Polsko) s možností doručení na provozovnu prodávajícího nebo s doručením domů.

3. Objednávka bez registrace. Kupujícího na Stránkách prostřednictvím kontaktního formuláře.

4. Objednávka zboží v rámci partnerského prodeje na on-line tržišti.


tabulka plateb
tabulka plateb


2.8 Na platbu každé objednávky lze využít maximálně 10 platebních metod, to znamená, že součet dárkových karet a e-šeků nesmí v rámci jedné transakce přesáhnout 10. V případě kombinace platby dárkovou kartou nebo e-šekem a doplatkem objednávky v hotovosti nebo platební kartou, nesmí součet dárkových karet a e-šeků přesáhnout 9. Tento limit se uplatní na všechny typy objednávek při nákupu na Stránkách včetně nákupu v provozovnách Prodávajícího.

2.9 Kupující je povinen uhradit cenu za Zboží, tj. kupní cenu, cenu za dodání Zboží a cenu za jím zvolený způsob provedení platby, popřípadě další sjednané ceny jedním ze způsobů umožněných Prodávajícím uvedených výše.

2.10 Na provozovně Prodávajícího může být umožněna také platba v EUR. Prodávající může odmítnout přijetí EUR bankovky přesahující pětinásobek hodnoty nákupu.

2.11 Prodávající se uzavřenou Smlouvou zavazuje, že bude Kupujícím dodávat: bezvadné Zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh Zboží:

- dle specifikace v provedené objednávce/Smlouvě,

- vyhovující veškerým normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,

- doklad o zaplacení obdrží Kupující v elektronické podobě.

V případech stanovených zákonem o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu daňový doklad v podobě účtenky nebo faktury. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2.12. Podmínky marketingových akcí Prodávajícího na Stránkách se řídí vlastními pravidly dostupnými na Stránkách. V souvislosti s marketingovými akcemi na Stránkách si Prodávající vyhrazuje právo poskytovat odlišné platební metody, zvýhodněnou cenu dopravy nebo akční slevové kódy. Veškeré tyto informace jsou vždy aktualizovány a dostupné Kupujícímu na Stránkách prodávajícího www.decathlon.cz , potažmo v aplikaci Decathlon dle Kupujícím zvoleného nákupního kanálu.

III. MÍSTO PLNĚNÍ/DODÁNÍ

3.1 Místem plnění – dodání Zboží je místo určené Kupujícím v objednávce/Smlouvě. Prodávající dodává na všechny doručovací adresy v České republice. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího doručením Zboží na adresu uvedenou Kupujícím, pod podmínkou zaplacení kupní ceny (bez ohledu na to, kdo Zboží převzal).

3.2 Zboží je dodáváno z centrálního skladu Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego 44-100 Gliwice, Polsko.

3.3 Zboží objednané na Stránkách je možné doručit na:

(i) doručovací adresu v České republice;

(ii) síť prodejen Decathlon provozovaných Prodávajícím v České republice, k vyzvednutí Kupujícím. S ohledem na zvýšení kvality služeb může být v tomto případě zboží po doručení na prodejnu Prodávajícím zkontrolováno a v případě potřeby nastaveno/seřízeno;

(iii) odběrné místo smluvního přepravce, k vyzvednutí Kupujícím. Doručení Zboží na odběrné místo smluvního přepravce nelze využít u nadrozměrného Zboží, které je specifikováno na Stránkách.

3.4 Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři.

3.5 Kontaktním místem v rámci e-shopu je Zákaznické centrum Prodávajícího na adrese Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4, tel.: +420 228 800 008, [email protected] (dále jen „Zákaznické centrum“). Kontaktním místem v případě vyzvednutí zboží na provozovně Prodávajícího je vždy konkrétní provozovna Prodávajícího uvedená na adrese zde.

3.6 Upozorňujeme, že smluvní přepravce nepřepravuje předměty a látky ohrožující lidský život nebo zdraví. Látky, jejichž obsah podléhá zákonu č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ADR – Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Do této kategorie spadají zejména zbraně, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, plyny a kapaliny v tlakových nádobách a další Zboží, u něhož bude na Stránkách uvedeno, že lze vyzvednout pouze na provozovně Prodávajícího. Z tohoto důvodu je možné látky a předměty náležející do této kategorie vyzvednout pouze v síti prodejen Decathlon provozovaných Prodávajícím v České republice.

Z tohoto důvodu je možné látky a předměty náležející do této kategorie vyzvednout pouze v síti prodejen Decathlon provozovaných Prodávajícím v České republice.

3.7 V případě, že Kupující objednává Zboží pro třetí osobu (smlouva ve prospěch třetího), nabývá třetí osoba práva ke Zboží jeho převzetím (a stává se jeho Kupujícím se všemi právy a povinnostmi). V případě, že třetí osoba Zboží odmítne, nabývá práva ke Zboží Kupující a Smlouva platí nadále mezi Kupujícím a Prodávajícím. Prodá-li Kupující zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba vůči Prodávajícímu žádná práva.

3.8 Kupující je povinen si Zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na Zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu způsobem uvedeným dále pro uplatnění vad Zboží (Reklamační řád).

3.9 V případě objednávky zboží v rámci partnerského prodeje na on-line tržišti, je možné takové zboží doručit výhradně na doručovací adresu v České republice. K doručení takového zboží není možné využít sítě prodejen Prodávajícího, ani odběrných míst smluvního přepravce.

IV. CENA

4.1 Kupní ceny Zboží uvedené na Stránkách jsou platné v okamžiku objednání Zboží/uzavření Smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením Smlouvy (v případě tiskové chyby je Zboží prodáváno za cenu bezchybnou, byla-li zjevná a v případě nikoliv zjevné, avšak prokazatelné tiskové chyby k uzavření Smlouvy nedochází) v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů Zboží, a to kdykoliv před uzavřením Smlouvy – konečným potvrzením objednávky.

4.2 Kupní cena je považována za zaplacenou s ohledem na výběr způsobu platby teprve připsáním celé kupní ceny za Zboží na účet Prodávajícího, nebo její úhradou přepravní společnosti v případě platby dobírkou, nebo úhradou Prodávajícímu v případě vyzvednutí zboží na provozovně Prodávajícího.

4.3 Kupní cena uvedená na Stránkách v rámci objednávky a uzavřené Smlouvy je konečnou cenou za koupi Zboží včetně ceny za dodání, a to včetně veškerých daní, poplatků apod., pokud není výslovně na Stránkách a v rámci objednávky/Smlouvy uvedeno jinak.

4.4 Prodávající není povinen, avšak je oprávněn, doručovat Kupujícímu fakturu či jiný doklad vztahující se ceně (a jejímu placení). Dokladem o výši ceny a povinnosti k její úhradě sjednaným mezi Prodávajícím a Kupujícím je objednávka/Smlouva. Údaje uvedené na faktuře je možné opravit pouze do 15. dne měsíce následujícího po měsíci koupě Zboží.

4.5 Kupující je povinen uhradit kupní cenu jím zvoleným způsobem, a to včetně ceny za jím zvolený způsob doručení Zboží a způsob platby, pokud je zpoplatněn.

4.6 V ceně je zahrnut recyklační poplatek za elektrozařízení a baterie.

4.7 Na našich prodejnách můžete odevzdat elektrozařízení, akumulátory a baterie. Tuto službu zajišťuje REMA systém a.s. Více informací zde.

V. DODACÍ LHŮTY

5.1 Prodávající expeduje, tj. odesílá, Zboží ve lhůtě uvedené na Stránkách pro objednané Zboží. Tato lhůta uvedená Prodávajícím je pouze orientační a může se prodloužit v souvislosti se zvoleným způsobem dopravy.

5.2 Zboží je předáno smluvnímu přepravci (DHL – www.dhl.com/cz, PPL – www.ppl.cz anebo Zásilkovna – www.zasilkovna.cz) ve lhůtě pro expedici/odeslání Zboží. Při objednávce je zobrazeno aktualizované datum, od kterého nejdříve bude Zboží Kupujícímu dodáno. Toto datum je stanoveno orientačně a může se prodloužit poměrně ke způsobu dopravy zvolenému Kupujícím.

5.3 Lhůta pro expedici/odeslání Zboží začíná běžet ode dne uzavření Smlouvy a v případě volby úhrady ceny za dodání Zboží jiným způsobem než při převzetí Zboží, od okamžiku provedení úhrady ceny za dodání Zboží. Lhůta pro expedici může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím. Nemůže-li Prodávající expedovat Zboží v uvedené lhůtě, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Kupujícímu. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu expedice Zboží či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

5.4 V případě, že si Kupující objednané Zboží v Prodávajícím stanovené lhůtě nevyzvedne nebo není možné toto Zboží Kupujícímu doručit na uvedenou doručovací adresu, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. V takovém případě budou vynaložené finanční prostředky Kupujícímu vráceny zpět na číslo bankovního účtu, ze kterého byly Prodávajícímu poukázány. Smlouva tak zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady.

VI. NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Kupující je vedle kupní ceny povinen Prodávajícímu uhradit stejným způsobem jako kupní cenu za Zboží také náklady/cenu za dodání Zboží, a to v ceně uvedené u jím zvoleného způsobu dodání Zboží.

6.2 Konečná cena za Zboží a náklady na dodání, včetně všech daní a poplatků, je uvedena na Stránkách před závazným potvrzením objednávky ze strany Kupujícího.

6.3 Prodávající může – dle informací u dodání Zboží – dodávat Zboží od určité výše kupní ceny zdarma nebo za zvýhodněné ceny.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU

7.1 Kupující s výjimkou Podnikatele má právo odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží bez udání důvodu za dále uvedených podmínek.

7.2 Kupující s výjimkou Podnikatele má právo odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží (dodávky poslední části Zboží). Odstoupení od Smlouvy v 14 denní lhůtě nemusí být Prodávajícím umožněno u Zboží, jehož hodnota byla Kupujícímu prokazatelně kompenzována třetí stranou (např. zdravotní pojišťovnou).

7.3 Kupující, který je zároveň registrován do věrnostního programu Prodávajícího dle pravidel na Stránkách , může využít možnosti odstoupit od kupní smlouvy v prodloužené lhůtě 365 dní od okamžiku převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy v prodloužené lhůtě viz. výše se přiměřeně použijí ustanovení týkající se odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní.

7.4 Kupující nemá právo odstoupit od Smlouvy na dodávku zboží uvedeného v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Po 14ti dnech od nákupu nemá kupující právo odstoupit od Smlouvy na dodávku zboží, které sice není uvedeno v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ale je na něm vyznačeno datum spotřeby anebo datum minimální trvanlivosti.

7.5 V případě zakoupení dárkové karty není možné od kupní smlouvy odstoupit a směnit tak hodnotu zakoupené dárkové karty za hotovost, či ji jiným obdobným způsobem vyplatit.

7.6 Kupující může k odstoupení od Smlouvy využít formulář Písemné oznámení o odstoupení, který doručí Prodávajícímu spolu se zbožím určeným k vrácení:

(i) osobně na kterékoli provozovně Prodávajícího,

(ii) osobně na odběrném místě smluvního přepravce, a to:

prostřednictvím „Můj účet“ vyplní Kupující příslušné informace pro vrácení zboží na Stránkách. Na základě uvedených informací obdrží kód pro zpětný odběr Zboží. Následně Kupující odevzdá Zboží zabalené a připravené k odeslání na odběrném místě smluvního přepravce.

Vrácení Zboží na odběrném místě smluvního přepravce nelze využít u nadrozměrného Zboží, které je specifikováno na Stránkách.

7.7 V případě, že Kupující není u Prodávajícího registrován, má možnost se obrátit na Zákaznické centrum Prodávajícího na tel.: +420 228 800 008 nebo emailu [email protected], kde mu bude vygenerován a zaslán štítek pro zpětný odběr Zboží obdobným způsobem, jak může učinit registrovaný Kupující sám na Stránkách viz. pokyny výše.

7.8 Náklady na vrácení zboží při odstoupení od smlouvy nese Kupující.

7.9 Lhůta pro odstoupení je dodržena v případě odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty, tedy nejpozději v poslední den této lhůty.

7.10 V případě pochybností o tom, zda Zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, je Kupující povinen prokázat na výzvu Prodávajícího, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího dle Smlouvy, od které je odstupováno.

7.11 V případě vrácení kompletní objednávky, Prodávající vrátí Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to bankovním převodem na číslo účtu, které uvede Kupující při odstoupení od Smlouvy, současně za předpokladu, že objednávka nebyla zaplacena předem online prostřednictvím platební karty (nárok na vrácení peněžních prostředků, nákladů na dodání, a to ani jejich poměrných částí nevzniká v případě, kdy Kupující vrátí pouze část objednávky nebo nedodrží Prodávajícím stanovenou lhůtu pro vrácení). Kupující odpovídá za správnost a řádnost uvedeného čísla účtu a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při odstoupení od Smlouvy uvede. Kupující bere na vědomí, že rizika mohou spočívat i ve vzniku dodatečných nákladů souvisejících s nutností žádat banku Prodávajícího o vrácení peněžních prostředků zaslaných na Kupujícím nesprávně uvedené číslo účtu.

7.12 Vrácení v případě platby online platební kartou:

V případě platby online platební kartou, vrátí Prodávající peněžní prostředky Kupujícímu na platební kartu, ze které byla objednávka zaplacena.

7.13 Vrácení v provozovně Prodávajícího:

Pokud Kupující doručí odstoupení od Smlouvy spolu se zbožím osobně na provozovně Prodávajícího, peněžní prostředky mu budou vráceny takovým způsobem, kterým Kupující zboží koupil (v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty na bankovní účet). V případě, že má být Kupujícímu vrácena v hotovosti částka přesahující 500,- Kč, mohou být Kupujícímu na základě jeho souhlasu finanční prostředky vráceny na bankovní účet prostřednictvím platební karty.

7.14 Vrácení v případě platby dárkovou kartou/věrnostním šekem:

V případě platby za zboží uskutečněné prostřednictvím dárkové karty nebo uplatněním věrnostního šeku budou peněžní prostředky vráceny Kupujícímu na dárkovou kartu. Věrnostní šek ani dárkovou kartu není možné v žádném případě vyplatit v hotovosti, či je jiným obdobným způsobem směnit za peníze.

7.15 Vrácení prostřednictvím přepravní společnosti:

Při vrácení zboží v odběrném místě Zásilkovny nebo PPL, pokud byl původní nákup placen platební kartou, vrací se peněžní prostředky taktéž na původní platební kartu online. V případě platby při převzetí zboží na dobírku bude Kupujícího kontaktovat Zákaznické centrum za účelem zjištění potřebných údajů k vrácení peněžních prostředků na bankovní účet. Při doručení zboží prostřednictvím smluvního přepravce a následném vrácení zboží prostřednictvím stejného smluvního přepravce má Kupující nárok na 1 x bezplatné vrácení zboží touto metodou (vždy na 1 objednávku). Podrobnější úprava vrácení Zboží je Kupujícímu k dispozici na Stránkách Prodávajícího.

7.16 Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.17 Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

7.18 Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti, a to v domácnosti (dále jen „Náhrada“). Prodávající uplatní nárok na Náhradu u Kupujícího tak, že mu zašle od Kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi Zboží snížené o Náhradu.

7.19 Prodávající může zamítnout odstoupení od Smlouvy kdykoli v případě, kdy dojde ke snížení hodnoty Zboží. Za snížení hodnoty Zboží se považuje Zboží vykazující jakoukoli vadu, ať už mechanickou, optickou či jinou ve srovnání se Zbožím novým. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

VIII. VÝMĚNA ZBOŽÍ

8.1 Kupující s výjimkou Podnikatele, má právo na výměnu Zboží, kterou lze provést v kterékoliv provozovně Prodávajícího, vždy v celkové ceně za Zboží stejné nebo vyšší, než byla kupní cena na Zboží původní. V případě, že bude cena nového Zboží vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen přímo v místě výměny. Vrácené zboží bude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vrácené Zboží.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Prodávající jako správce zpracovává vaše osobní údaje v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici zde.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tyto VOP platí ve znění uvedeném na Stránkách Prodávajícího v den potvrzení Objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li Kupující Objednávku po dni, v němž došlo ke změně VOP, platí VOP již v aktuálním znění. VOP v aktuálním znění budou spolu s potvrzením Objednávky doručeny Kupujícímu na trvalém nosiči prostřednictvím emailu.

10.2 V případě, že z jakéhokoliv důvodu (omylu apod.) se ujednání těchto VOP odchylují od zákonných ustanovení na ochranu Kupujících – spotřebitele, pak se k nim nepřihlíží. To platí i v případě, že se Kupující vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

10.3 Prodávající je oprávněn tyto VOP dle svého uvážení měnit s tím, že změna VOP bude vždy zveřejněna na Stránkách, resp. bude zveřejněno aktuální znění.

VOP jsou platné a účinné od 21. 11. 2023 a ruší veškerá předchozí znění VOP.

Předchozí znění VOP naleznete ZDE , ZDE , ZDE , ZDE , ZDE , ZDE , ZDE , ZDE a ZDE