ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Zásady zpracování osobních údajů, abychom vás jako své zákazníky informovali o tom, jak společnost DECASPORT s.r.o. (dále jen „my“ nebo „Společnost“) vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s prodejem našich produktů a poskytováním souvisejících služeb.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění našich smluvních povinností, kterými jsme zavázáni. Při prodeji našich produktů nám rovněž vznikají některé zákonné povinnosti, které zahrnují zpracování osobních údajů a jejich uchovávání po určitou dobu.

Prostřednictvím těchto Zásad zpracování osobních údajů vám chceme poskytnout informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje (kapitoly 3 až 6 níže), a o vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit (kapitola 7 níže).

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které o našich zákaznících v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracováváme, jsou identifikační údaje (zejména jméno a příjmení) a kontaktní údaje (zejména adresa, e-mailová adresa a tel. spojení).

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

2 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů je DECASPORT s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 156924, IČO: 289 72 350.Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů směřujte na jednoho z našich Leaderů pro ochranu osobních údajů. Své dotazy a připomínky můžete zasílat buď poštou na adresu:

DECASPORT s.r.o.
Leader pro ochranu osobních údajů
Türkova 1272/7
149 00 Praha 4 - Chodov

nebo rovněž e-mailem na adresu [email protected].

Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontaktní údaje můžeme v budoucnosti změnit. Aktuální kontaktní údaje můžete vždy nalézt v Zásadách zpracování osobních údajů. Aktuální Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti na následujícím odkazu:

https://www.decathlon.cz/zpracovani-osobnich-udaju_lp-JD0ORT.

3 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PRODEJI ZBOŽÍ

3.1
Abychom vám mohli dodávat naše zboží a poskytovat související služby, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření (vč. jednání před uzavřením smlouvy) a plnění smluvního vztahu a právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy (případně náš oprávněný zájem, zejména v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba a zpracováváme osobní údaje jejích kontaktních osob).

3.2
Účel zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem dodávání zboží a správy zákaznického vztahu s vámi. Některé údaje, které o vás máme k dispozici, zpracováváme i po ukončení trvání smlouvy. Konkrétně osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

3.2.1
Prodej zboží a související služby. Osobní údaje zpracováváme při prodeji zboží (tj. sportovního náčiní, oblečení, náhradních dílů, sportovních doplňků a výživy pro sportovce) zákazníkům a poskytování souvisejících služeb (opravy, údržba, servis a potisk našeho zboží).

Pro tyto účely vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního základu plnění smlouvy a/nebo našeho oprávněného zájmu (zejména v případě, kdy s námi jednáte jako zaměstnanec, zástupce nebo jiná pověřená osoba zákazníka a nemáme s vámi z tohoto důvodu žádný smluvní vztah).

Pro tento účel vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu, popř. po dobu záručních lhůt na zboží a po dobu promlčecích lhůt. Smluvní vztah s vámi trvá po dobu existence vašeho zákaznického účtu, který si založíte při vašem prvním nákupu na našich internetových stránkách www.decathlon.cz. V případě, že neprovedete žádný další nákup po dobu delší než 3 roky, tak se vás dotážeme, zda chcete nadále udržovat váš zákaznický účet aktivní. Pokud nám sdělíte, že nikoliv nebo pokud se nám neozvete, tak vaše osobní údaje vymažeme, pokud nebude jiný důvod pro jejich uchování a nebudeme vás nadále považovat za svého zákazníka.

Pokud při vašem nákupu nedošlo k založení zákaznického účtu (např. pokud byla objednávka provedena po telefonu, e-mailem nebo jinak), tak budeme vaše údaje uchovávat po dobu záručních lhůt na zboží a po dobu promlčecích lhůt, pokud nutnost delšího uchování nevyplývá z jiných účelů zpracování.

Berte prosím na vědomí, že internetový obchod Společnosti www.decathlon.cz funguje též jako on-line tržiště určené pro partnerský prodej, které poskytuje třetím stranám možnost prodávat své produkty. Při výběru produktů na internetových stránkách www.decathlon.cz Vás žádáme, abyste se ujistili, kdo daný produkt distribuuje, vzhledem k tomu, že při nákupu na online tržišti je možné, že právní vztah nákupu a prodeje nevzniká mezi naší Společností a kupujícím, ale třetí stranou a kupujícím. V případě, že prodávající není naše Společnost, předá Společnost za účelem provozování partnerského prodeje v rámci on-line tržiště osobní údaje kupujícího prodávajícímu za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy. Berte prosím na vědomí, že nákupem u třetí strany na on-line tržišti výslovně souhlasíte s předáním svých osobních údajů prodávajícímu. V tomto případě předává Společnost prodávajícímu pouze údaje nezbytné pro splnění kupní smlouvy. Po předání údajů bude správcem předávaných osobních údajů třetí strana prodávající. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za správu dat společností třetích stran objevujících se na on-line tržišti, tyto společnosti třetích stran jsou povinny zveřejňovat informace o vlastní správě dat na rozhraní poskytnutém k tomuto účelu.

Registrace a přihlášení do zákaznického účtu přes Facebook a Google. Nabízíme Vám rovněž možnost registrace zákaznického účtu a přihlášení do něj prostřednictvím Vašeho účtu na sociální síti Facebook a Google. V takovém případě nebudete muset Vaše osobní údaje vyplňovat na naší webové stránce ručně. Váš uživatelský účet vedený Facebook nebo Google se propojí se zákaznickým rozhraním Decathlonu a díky tomuto propojení od Vás získáme následující osobní údaje nezbytné výlučně pro účely vytvoření a vedení Vašeho zákaznického účtu a Vaší autentifikace:

Od společnosti Google LLC: jméno, e-mailová adresa, předvolba jazyka, profilová fotografie;

Od společnosti Facebook Ireland Ltd.: jméno, profilová fotografie, e-mailová adresa (dle Vaší volby na sociální síti Facebook), Vámi sdílené informace se společností Facebook Ireland Ltd.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci využití volitelného přihlášení do zákaznického portálu skrze Váš účet vedený Facebook nebo Google je náš oprávněný zájem na řádném vedení zákaznického účtu a Vaší autentifikaci.

Co se stane, když se k zákaznickému účtu přihlásíte přes Váš uživatelský účet Facebook: Naše webová stránka bude mít přístup rovněž k informacím, které sdílíte přes Váš uživatelský účet Facebook. Informace, které sdílíte s Facebookem, si můžete vždy sami zkontrolovat nebo změnit v nastavení zde a rovněž zde.

Veškeré Vaše aktivity na sociální síti Facebook se řídí Zásadami používání dat dostupnými zde. Veškeré Vaše aktivity v rámci Google se řídí podmínkami dostupnými zde.

3.2.2
Platby. Platby na našich internetových stránkách probíhají přes externí platební bránu. K vašim platebním údajům tedy máme přístup jen v rozsahu posledních 4 čísel z vaší platební karty, kterou jste použili k úhradě nákupu. Jiné údaje o vašich platebních prostředcích nezpracováváme.

3.2.3
Reklamace. Pokud se zákazník domnívá, že plnění ze strany naší Společnosti vykazuje vady, je oprávněn zboží nebo službu reklamovat v souladu s příslušnými předpisy občanského práva a v souladu s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami. Vyřizování reklamací je součástí smluvního plnění v rámci vztahu mezi vámi a naší Společností a povinnost vyřizovat reklamace rovněž vyplývá z právních předpisů.

3.2.4
Zákaznická podpora. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, telefonicky nebo jiným způsobem, tak budeme vámi sdělené údaje uchovávat do vyřízení vašeho požadavku, a dále případně po dobu nutnou k obhajobě nebo uplatnění našich právních nároků. Telefonické hovory s vámi jsou nahrávány.

3.2.5
Zasílání upomínek. Pokud není splatná faktura za vámi vybrané zboží včas uhrazena, můžeme vám zasílat upomínky, a to až do té doby, než dojde k jejímu uhrazení.

3.2.6
Určení, výkon a obhajoba právních nároků. Po ukončení smluvního vztahu můžeme na základě našeho oprávněného zájmu rovněž po dobu trvání promlčecích lhůt uchovávat některé z vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.

3.2.7
Účetní a daňové doklady. Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména fakturách). Podle platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví či zákona o dani z přidané hodnoty) máme povinnost tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

3.3
Rozsah a zdroje zpracovávaných údajů. Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci smluvního ujednání. Jedná se zejména o následující údaje:

• identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa bydliště, IČO, číslo bankovního účtu);
• kontaktní údaje (vaše e-mailová adresa a telefonní číslo);
• údaje o poskytnutém plnění (zejména údaje o dodaném zboží a službách a platební historie zákazníka);
• poslední 4 čísla z vaší platební karty.

3.4
Zdroje osobních údajů. Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s vytvořením vašeho zákaznického účtu na www.decathlon.cz, popř. v souvislosti s jiným jednáním o uzavření smluvního vztahu a v jeho průběhu. Některé osobní údaje můžeme dále ověřovat a/nebo přímo získávat z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík).

4 DALŠÍ SLUŽBY A JINÉ OPERACE

Dále vám poskytujeme následující služby, při kterých rovněž dochází ke zpracování osobních údajů, a to po níže vymezenou dobu, pro níže vymezené účely a na základě níže vymezených právních základů:

4.1 VĚRNOSTNÍ PROGRAM

4.1.1
Součástí námi poskytovaných služeb je věrnostní program, jehož účastníky se stanete automaticky při založení zákaznického účtu. Členy věrnostního programu se můžete stát též registrací na jakékoliv prodejně Decathlon. Podrobné podmínky věrnostního programu jsou upraveny v Podmínkách věrnostního programu Decathlon, zde.

K prokázání vaší účasti ve věrnostním programu od nás obdržíte zákaznickou kartu, kterou můžete používat při nákupech v našich kamenných prodejnách a při nákupech on-line. Zákaznickou kartu můžete mít rovněž nahranou v aplikaci Decathlon Shopping, kterou si můžete stáhnout přes Google Play nebo Apple AppStore. Tuto aplikaci provozuje naše mateřská společnost Decathlon, SE.

Rovněž od nás získáte digitální zákaznickou kartu, kterou si můžete přidat do Vaší mobilní peněženky v aplikacích Apple Wallet, Google Wallet. Avšak tyto aplikace neprovozuje naše Společnost a řídí se tak zásadami zpracování osobních údajů daných aplikací.

4.1.2
Rozsah zpracovávaných údajů. Pro účely zařazení do databáze věrnostního programu a účasti v něm, zpracováváme následující vaše osobní údaje:

• identifikační údaje (jméno, příjmení, pohlaví);
• kontaktní údaje (e-mailová adresa);
• údaje o dodaném zboží a službách;
• údaje o získaných bodech v rámci věrnostního programu;
• údaje o vaší aktivitě na našich internetových stránkách.


4.1.3
Účel a doba zpracování. Pro účely věrnostního programu budeme vaše údaje zpracovávat po dobu existence vašeho zákaznického účtu, pokud dříve neodvoláte svůj souhlas.

4.1.4
V rámci věrnostního programu se též snažíme vás upozorňovat na naše zboží a služby, které jsou pro vás relevantní a abychom se v tomto mohli neustále zlepšovat a přinášet vám to nejvýhodnější z věrnostního programu, potřebujeme znát vaši zpětnou vazbu na reklamu, kterou vám automatické systémy mohou zobrazovat na různých platformách sociálních sítí či jiných webových portálech. Za tímto účelem využíváme nástroje různých sociálních sítí a třetích stran, které mohou pomocí porovnávání informací o zobrazených reklamách a uskutečněných nákupech odhadovat míru zájmu zákazníků a pomáhají nám také přizpůsobovat a personalizovat reklamu, kterou oslovujeme naše zákazníky na sociálních sítích. V rámci využívání těchto nástrojů nepředáváme žádné vaše osobní údaje třetím stranám – pouze pověřujeme zpracovatele, aby na základě kontaktních údajů (např. vaší e-mailové adresy spolu s daty týkající se nákupu) v prodejně určil, v jaké míře odpovídají uskutečněné nákupy a skutečně zobrazené reklamy (nejdéle měsíc před nákupem), případně zobrazoval relevantní reklamy dle kategorie posledních nákupů zákazníka a jeho preferencí nebo obecných charakteristik. Provozovatel sociální sítě nebo jiná třetí strana (např. Easyance) jakožto naši zpracovatelé nemůžou tyto údaje dále využívat pro své účely a dle sdělení těchto zpracovatelů je se zpracovávanými daty nakládáno výlučně v zašifrované podobě a jen za účelem vytvoření agregovaných statistických výstupů. Tímto způsobem se ani my nedozvíme, zda a pod jakou identitou využíváte příslušné sociální sítě. Níže je seznam nástrojů a zpracovatelů, které využíváme, spolu s odkazem na informace

Offline konverze - Facebook:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/ads/about


Cílená reklama - Easyance https://www.easyence.com/en/privacy-policy

4.2 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

4.2.1
Vaše osobní údaje můžeme dále využívat pro zasílání novinek o našem zboží a službách a jiných obchodních sdělení související s naším zbožím a službami. Jedná se zejména o novinky a nabídky, které by pro vás mohly být na základě vašich předchozích nákupů a sportovních preferencí relevantní. Rovněž vám můžeme zasílat sdělení, která jinak navazují na vámi provedený nákup (např. návod k montáži). Novinky a obdobná obchodní sdělení vám budeme zasílat prostřednictvím vašich kontaktních údajů. Právním základem takového zpracování je souhlas, který je dobrovolný, kdykoli odvolatelný a který nám můžete udělit během vaší registrace k zákaznickému účtu. Pokud svůj souhlas s tímto zpracováním odvoláte, bez dalšího přestaneme vaše osobní údaje pro účely zasílání marketingových sdělení zpracovávat. V případě, že jste osoba mladší 15 let, tak nebudeme vaše údaje zpracovávat pro účely zasílání marketingových sdělení, ledaže doložíte souhlas nebo schválení souhlasu vaším zákonným zástupcem na adresu [email protected].

V omezené míře vás jakožto stávajícího zákazníka můžeme oslovovat i bez vašeho souhlasu s nabídkou našich produktů či služeb, které souvisí s produkty či službami, které jste od nás již zakoupili. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje jen v omezeném rozsahu nezbytném pro zaslání relevantní nabídky. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem na informování našich zákazníků o našich obdobných produktech a službách.

4.2.2
Rozsah zpracovávaných údajů. Abychom vám mohli zasílat relevantní marketingová sdělení, využíváme zejména následující osobní údaje:

• identifikační údaje (jméno, příjmení);
• kontaktní údaje (e-mailová adresa);
• údaje o zboží a službách, které jsme vám dodali;
• údaje o vašich preferencích (údaj o sportech, které provozujete, údaj o vaší obvyklé prodejně Decathlon);
• údaje o vaší aktivitě na našich internetových stránkách.

4.2.3
Účel a doba zpracování. Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání marketingových nabídek a jiných obchodních sdělení, a to na základě vašeho souhlasu. Údaje pro tento účel zpracováváme po dobu platnosti souhlasu nebo do té doby, než odvoláte svůj souhlas. Pokud je takové zpracování prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, tak budeme vaše údaje pro tento účel zpracovávat po dobu existence vašeho zákaznického účtu nebo dokud nevyjádříte nesouhlas nebo námitky pro takovému zpracování; v takovém případě bude zpracování okamžitě ukončeno.

4.3 SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

4.3.1
V případě, že se přihlásíte k účasti na našich soutěžích, berete na vědomí, že budeme zpracovávat vaše údaje za účelem umožnění vaší účasti v těchto soutěžích a jejich vyhodnocení. Zpracování vašich údajů v rámci pořádání soutěží probíhá na základě vašeho souhlasu. Souhlas se svou účastní na soutěžích pořádaných naší Společností můžete kdykoli odvolat a my vaše údaje přestaneme zpracovávat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním)..

4.3.2
Rozsah zpracovávaných údajů. Abyste se mohli účastnit soutěží, potřebujeme zpracovávat následující osobní údaje, a to v rozsahu, ve kterém jsou vymezené v přihlašovacím formuláři při přihlášení do soutěže, a dále osobní údaje, jejichž zpracování je pro konkrétní soutěž nezbytné:

• identifikační údaje (jméno, příjmení);

• kontaktní údaje (korespondenční adresa, e-mailová adresa).

• údaje, na kterých je konkrétní soutěž postavena (např. údaje o vašich nákupech, odpovědí na znalostní otázky apod.).

4.3.3
Účel a doba zpracování. Účelem zpracování vašich osobních údajů je umožnění účasti v námi organizovaných uživatelských soutěžích v souladu s podmínkami těchto soutěží, včetně případného kontaktování výherce a doručení výhry. Údaje pro tento účel zpracováváme do ukončení příslušné soutěže a po přiměřenou dobu zpravidla nepřesahující 1 rok po ukončení soutěže za účelem doručení případných výher či vyřešení podnětů či podání účastníků soutěže či jiných osob, nebo kontroly ze strany příslušných veřejnoprávních orgánů.

4.3.4
Konkrétní účel zpracování, rozsah údajů a doba zpracování vždy záleží na konkrétní soutěži, které se zúčastníte, a může být dále popsán v pravidlech takové soutěže. V případě rozporu mezi pravidly konkrétní soutěže a tímto článkem 4.3, mají přednost pravidla konkrétní soutěže.

4.4 RECENZE

4.4.1
V případě, že u nás nakoupíte, tak vás můžeme požádat o vaše hodnocení nakoupeného produktu. Tato hodnocení následně zveřejňujeme na stránce se zbožím, které jste hodnotili. Stejně tak tato hodnocení můžeme zveřejnit v Google Nákupy. Zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu, který nám udělíte při vložení hodnocení k příslušnému produktu. Souhlas se zveřejněním hodnocení můžete kdykoli odvolat a my vaše hodnocení bez zbytečného odkladu smažeme. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

4.4.2
Rozsah zpracovávaných údajů. Spolu se samotným vaším hodnocením (hodnocení pomocí hvězdiček, slovní hodnocení, uvedení, zda je produkt kupujícím doporučen či nikoli, uvedení, jak dlouho je produkt používán) zveřejníme na internetové stránce daného produktu a případně i v Google Nákupy následující údaje:

• identifikační údaje (jméno a příjmení, e-mailová adresa, pohlaví, věkové rozmezí, země);
• hodnocení produktu a datum vložení hodnocení.

4.4.3
Účel a doba zpracování. Účelem zpracování vašich osobních údajů je zveřejňování uživatelských hodnocení, jež mohou pomoci při výběru produktu ostatním zákazníkům a vylepšení sortimentu a kvality našich produktů, a odeslání odpovědi na poskytnutou recenzi. Uživatelské hodnocení je zpracovávané po dobu nabízení daného zboží na internetových stránkách www.decathlon.cz, popř. do odvolání souhlasu se zpracováním, nejdéle však 10 let. Předávání údajů. Vaše osobní údaje (v rozsahu údajů, které jsou v rámci recenzí zveřejňovány – viz výše) můžeme předávat společnosti Google LLC a mohou být zveřejněny v sekci Google Nákupy. Vaše osobní údaje taktéž můžeme sdílet v rámci skupiny Decathlon.

4.5 DOTAZY ZÁKAZNÍKŮ OHLEDNĚ VÝROBKU

4.5.1
V případě, že máte dotaz ohledně výrobku, tak jej můžete napsat na internetových stránkách www.decathlon.cz. Vaše dotazy a odpovědi expertů na ně následně zveřejňujeme na stránce se zbožím, ke kterému jste dotaz uvedli. Takové zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu, který nám udělíte při vložení dotazu k příslušnému produktu. Souhlas se zveřejněním dotazu můžete kdykoli odvolat a my váš dotaz bez zbytečného odkladu smažeme. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

4.5.2
Rozsah zpracovávaných údajů. Spolu se samotným vaším dotazem zveřejníme na internetové stránce daného produktu následující údaje:

• identifikační údaje (křestní jméno);
• vaši otázku a odpověď experta.


4.5.3
Účel a doba zpracování. Účelem zpracování vašich osobních údajů je zveřejňování uživatelských dotazů a odpovědí expertů, jež mohou pomoci při výběru produktu ostatním zákazníkům. Uživatelské dotazy jsou zpracovávané po dobu nabízení daného zboží na internetových stránkách www.decathlon.cz, popř. do odvolání souhlasu se zpracováním.

4.6 COOKIES
Při návštěvě našich webových stránek zpracováváme vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýz návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání našich webových stránek zákazníky. Více informací o tom, jak používáme nástroje cookies, naleznete zde.

4.7 HEUREKA – OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY
Pokud jste zákazníkem našeho e-shopu, můžeme vaše osobní údaje, není-li dále uvedeno jinak, v rozsahu identifikační a kontaktní údaje, informace o zakoupeném zboží, hodnocení vašeho nákupu a e-mailová adresa rovněž zpracovávat v rámci programu “Ověřeno zákazníky” u společnosti Heureka Group a.s., a to pro účely našeho oprávněného zájmu na zjišťování vaší spokojenosti s nákupem, vyhodnocování zpětné vazby a analýzy našeho tržního postavení. V rámci programu “Ověřeno zákazníky” zjišťujeme spokojenost našich zákazníků s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků, které vám zašleme po každém nákupu, pokud to neodmítnete. Proti výše uvedenému zpracování osobních údajů a zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu “Ověřeno zákazníky” můžete kdykoli vznést námitku jak při každém nákupu na našem e-shopu, tak i později odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. Vznesení námitky bude mít vždy za následek zastavení zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely, resp. nebude vám již zasílán žádný další dotazník. E-mail je ihned po odeslání dotazníku spokojenosti zašifrován. Osobní údaje jsou v rámci programu “Ověřeno zákazníky” zpracovávány v pseudonymizované podobě po dobu čtyř let od vyplnění dotazníku. Vaše hodnocení a e-mail v pseudonymizované podobě jsou za účelem odhalení falešných hodnocení a pro ověřování pravosti a hodnověrnosti těchto hodnocení uchovávány po dobu 4 let od poskytnutí hodnocení. Naproti tomu vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávce jsou za účelem ověřování pravosti a hodnověrnosti hodnocení uchovávány po dobu 6 měsíců od poskytnutí hodnocení. Tím není dotčen váš vztah jakožto uživatele portálu Heureka.cz a provozovatele portálu Heureka.cz, společnosti Heureka Group a.s., blíže popsaný v rámci dokumentu Obchodní podmínky programu “Ověřeno zákazníky”, který je dostupný zde:

https://www.heurekashopping.cz/pro-obchodni-partnery/podminky-pouzivani/podminky-pouzivani-programu-overeno-zakazniky.


4.8 SLUŽBA BUYBACK
V rámci služby Buyback vykupujeme sportovní vybavení zakoupené v rámci sítě prodejen Decathlon a nebo na stránkách www.decathlon.cz. V případě, že splníte podmínky dané služby a projevíte zájem o prodej vašeho vybavení dle předchozí věty, bude s vámi uzavřena kupní smlouva. Pro tyto účely vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního základu plnění smlouvy. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu promlčecích lhůt, maximálně však po dobu existence vašeho zákaznického účtu. Jestliže využijete služby Buyback bez zákaznického účtu (a dojde k podpisu kupní smlouvy fyzicky), budeme vaše osobní údaje uchovávat maximálně po dobu promlčecích lhůt, pokud nutnost delšího uchování nevyplývá z jiných účelů zpracování.  

Rozsah zpracovávaných údajů:
·   jméno a příjmení;
·   datum narození;
·   kontaktní údaje (vaše e-mailová adresa);
·   adresa trvalého bydliště.
 

Více informací o této službě naleznete zde.

4.9  SLUŽBA RENT
Naše Společnost rovněž nabízí možnost služby DECATHLON RENT, která slouží k zapůjčení produktů DECATHLONU. Více informací o zpracování osobních údajů při využívání této služby naleznete v separátním dokumentu Zásady ochrany osobních údajů pro službu DECATHLON RENT dostupném na www.rent.decathlon.cz v sekci Zásady ochrany osobních údajů a cookies.

5 SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

5.1 Příjemci osobních údajů
Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související s poskytováním našich služeb, zejména např. administrativní podporu, poskytování softwarových nástrojů apod. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména:

• s ostatními společnostmi ze skupiny Decathlon za účelem administrativní podpory při poskytování služeb a sdíleného poskytování některých služeb a dalších zpracovatelských činností (např. pro účely nahrání údaje o zákaznické kartě do aplikace My Decathlon). Údaje poskytujeme zejména následujícím společnostem skupiny:

o Decathlon, a Société Anonyme, se sídlem 4 boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq, Francie, zapsanou pod 306 138 900 (SIREN);

• s osobami zajišťujícími dopravu zboží;

• se společnostmi zajišťujícími opravu zboží a poskytující službu servisu u zákazníka doma; • s externími společnostmi zajišťujícími podporu pro zákaznický servis:

• se společnostmi poskytujícími programy ke sbírání údajů o hodnocení odpovědí na žádosti zákazníků prostřednictvím e-mailu;

• se společnostmi poskytujícími programy ke sbírání údajů o pohybech zásilek a případného hodnocení dopravy ze strany zákazníků;

• se společností Heureka Group a.s., provozovatelem portálu Heureka.cz, v rámci programu “Ověřeno zákazníky” pro účely zjišťování spokojenosti našich zákazníků s nákupem;

• se společností Google LLC za účelem zveřejnění hodnocení produktů v sekci Google Nákupy;

• se společnostmi poskytující partnerský prodej v rámci on-line tržiště na stránkách www.decathlon.cz;

• se společností poskytující vytvoření digitálních zákaznických karet;

• k některým vašim osobním údajům mohou mít přístup i dodavatelé našich IT systémů a souvisejících služeb, kteří se nacházejí v postavení zpracovatelů osobních údajů, popř. poskytovatelé cloudových řešení;

• k některým vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup externí auditoři, daňoví poradci, právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo pojišťovny v případě řešení pojistných událostí;

• pokud se na nás při výkonu svých pravomocí obrátí orgány veřejné moci s žádostí o poskytnutí informací, jejichž součástí mohou být vaše osobní údaje, budeme na základě zákona či jiných právních aktů povinni v nezbytném rozsahu vaše osobní údaje zpřístupnit.

V případě dalších dotazů ohledně příjemců osobních údajů nás kontaktujte (kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. 2 výše).

5.2 Záruky zpracování
Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady zpracování osobních údajů. S veškerými výše uvedenými společnostmi, které mají sídlo mimo EHP, máme zavedena bezpečnostní opatření, která zajišťují adekvátní úroveň ochrany na základě standardních smluvních doložek EU vycházejících z modelových doložek Evropské komise.

6 ZABEZPEČENÍ DAT

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uloženy osobní údaje a další opatření.

7 VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o vás jako správce osobních údajů zpracováváme. V určitých případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb). V některých případech máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Jednotlivá práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsána níže.

7.1 Způsob uplatňování vašich práv
Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání osobních údajů nebo o omezení zpracování, v souladu s vaším požadavkem, každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle kapitoly 5 těchto Zásad zpracování osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí. Pokud si přejete uplatnit svá práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.decathlon.cz/cz/contactUs. Pokud budete uplatňovat svá práva, můžeme vás požádat o poskytnutí některých dodatečných osobních údajů, které jste nám již dříve sdělili. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu ve složitých případech prodloužit o další dva měsíce.

7.2 Oprava vašich osobních údajů
Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. Své osobní údaje můžete sami opravit v sekci Můj účet na internetových stránkách www.decathlon.cz. V případě osobních údajů, u nichž oprava tímto způsobem není možná nebo v případě, že nemáte založený zákaznický účet, nás za účelem opravy kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.decathlon.cz/cz/contactUs.

7.3 Vymazání vašich osobních údajů
Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání vašich osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.decathlon.cz/cz/contactUs. Pokud nás kontaktujete s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, který jste nám dříve poskytli.

7.4 Odvolání souhlasu
Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Můžete tak učinit prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.decathlon.cz/cz/contactUs. V takovém případě vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu smažeme postupem dle bodu 7.3. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného před jeho odvoláním.

7.5 Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů
Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby. V případě, že si chcete potvrdit rozsah údajů, které o vás zpracováváme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.decathlon.cz/cz/contactUs. Pokud budete požadovat přenos vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo vašeho souhlasu, můžete nás požádat o jejich přenos přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, za předpokladu, že takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob a bude technicky proveditelný.

7.6 Právo vznést námitky
V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (např. pokud zpracováváme vaše údaje jakožto kontaktní osoby našeho zákazníka), máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu a vznesete námitky proti takovému zpracování, tak bez dalšího přestaneme vaše údaje pro tento účel zpracovávat.
Námitky proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.decathlon.cz/cz/contactUs.

7.7 Omezení zpracování
Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Žádost o omezení zpracování můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.decathlon.cz/cz/contactUs.

7.8 Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

8 AKTUALIZACE ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Průběžně můžeme tyto Zásady zpracování osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad zpracování osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: https://www.decathlon.cz/zpracovani-osobnich-udaju_lp-JD0ORT. O podstatných změnách vás budeme informovat prostřednictvím vámi sdělené e-mailové adresy před datem jejich účinnosti.

Zásady zpracování osobních údajů pro obchodní partnery zde.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 26. 2. 2024.