Jak získat rybářský lístek a začít s lovem ryb

K tomu, jak u nás legálně provozovat rybolov, vede několik cest. Člověk se v celém procesu může snadno ztratit, a proto si v tomto článku vše uvedeme na pravou míru. Jelikož se procesy a náležitosti mohou časem měnit, je důležité zmínit, že tento článek je aktuální k červenci roku 2022. Pojďme tedy na to!

Josef Vychytil
03/08/2022
Rada

ČLEN RYBÁŘSKÉHO SPOLKU

Uvedeme si nejběžnější cestu k získání rybářského lístku. Pokud chce člověk v ČR chytat ryby ve státních revírech (kterých je naprostá většina) a neporušovat u toho zákon, je nezbytné vyřídit si náležitá povolení opravňující k takovému lovu. Rybáři jsou u nás organizováni ve dvou hlavních spolcích – Český rybářský svaz (ČRS, většina území republiky) a Moravský rybářský svaz (MRS, působí na území Jihomoravského kraje). Aby mohl kdokoliv začít rybařit na svazových revírech, musí se nejprve stát členem jednoho z těchto sdružení. Svaz si budoucí rybář volí podle toho, kde má v plánu v budoucnu rybařit, protože každý z těchto celků se stará o své územně příslušné revíry a vydává na ně povolenky. Tyto dva rybářské svazy jsou dále rozděleny na územní svazy a ty se poté dělí na místní organizace (MO), v případě MRS na pobočné spolky (PS). Právě místní organizace sdružují jednotlivé rybáře, starají se o přidělené revíry, apod.

PROCES ZÍSKÁNÍ LÍSTKU

Jako první musí zájemce navštívit místní organizaci (zpravidla si vybírá tu, která je nejblíže jeho bydlišti, ale není to podmínka), vyplnit a podat přihlášku k členství v MO ČRS nebo MO/PS MRS. Seznam MO je k nalezení na stránkách ČRS www.rybsvaz.cz nebo MRS www.mrsbrno.cz. Je dobré vědět, že místní organizace člena přijmout může, ale také nemusí (např. z kapacitních důvodů). Potřebné tiskopisy bývají k vyzvednutí buď v sídle MO, nebo dostupné na jejich stránkách. 

V místní organizaci si také uchazeč zjistí termíny a posléze absolvuje test. Plným zněním se jedná o „test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS”. Tento test rybářských znalostí zpravidla sestává z 25 otázek, kdy musí uchazeč správně zodpovědět minimálně 13. Test je poskládaný z náhodných otázek z několika okruhů jako je poznávání a biologie ryb a jiných vodních organismů (ano, klasická poznávačka), základní způsoby lovu ryb, znalosti hospodaření v rybářských revírech či znalosti právních předpisů upravujících lov ryb. Podklady k nastudování stejně jako možnost zkusit si test nanečisto je možné opět na stránkách ČRS. Pokud uchazeč splní tento test, pověřený člen MO mu vydá Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku.

S tímto osvědčením je nezbytné navštívit městský či obecní úřad s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště uchazeče (odbor životního prostředí), kde je uchazeči na základě tohoto osvědčení a uhrazení správního poplatku vydán rybářský lístek. Výše poplatku se odvíjí od doby platnosti rybářského lístku, kterou si uchazeč může zvolit. Na výběr má tyto možnosti: 

Platnost 1 rok za 100,- Kč; platnost 3 roky za 200,- Kč; platnost na 10 let za 500,- Kč nebo doživotní platnost za 1000,- Kč. 

Jiné ceny jsou stanovené pro mládež do 15 let, osoby studující rybářství nebo osoby, jež zajišťují rybářství v rámci svého povolání. Ministerstvo zemědělství, pod které tato agenda spadá (a kde se opět dá najít více informací), umožňuje rovněž nákup rybářského lístku na 30 dní, pro který není potřeba osvědčení o absolvování testu (takže není třeba skládat žádný test rybářských znalostí). Cena je 200,- Kč, ale tato možnost je vhodná spíše pro cizince nebo pro jednorázové vyzkoušení si tohoto sportu. Se složením testu je za stejnou cenu rybářský lístek na 3 roky.

MÁM LÍSTEK: A CO DÁL?

Výborně, máme rybářský lístek. Tím ale ještě není vyhráno, neboť samotný lístek jako oprávnění pro výkon rybářského práva bohužel nestačí. Jako držitelé rybářského lístku již ale můžeme být přijati za člena vybrané MO a tím i příslušného svazu. Pro přijetí je třeba zaplatit zápisné (výše bývá různá) a roční členství (tzv. členskou známku). Ceny členských známek jsou pro všechny MO ČRS stanoveny jednotně: pro dospělé nad 18 let je to 500,- Kč, pro mládež ve věku 16-18 let je to 200,- Kč a pro děti do 15 let zaplatíte 100,- Kč

Známka je každý rok po uhrazení vylepena do členské legitimace, kterou nový člen rovněž obdrží. Kromě známky je ve členské legitimaci i základní info o členovi, evidence vydaných a vrácených povolenek a také plnění brigádnických povinností. O těchto bodech se budeme bavit dále.

POVINNOSTI DRŽITELE LÍSTKU

Další krok je tedy povinnost každého člena MO odpracovat brigádnické hodiny. Počet hodin si každá MO stanovuje sama, nicméně bez splnění této povinnosti není možné členovi vydat povolenku k lovu ryb. Pokud člen nemá možnost hodiny odpracovat, může tuto povinnost splnit částečně či kompletně uhrazením stanoveného poplatku (zpravidla se stanovuje poplatek za 1 h nesplněné brigádnické povinnosti).

Již se blížíme k vysněnému cíli jít si konečně legálně nahodit. Naše poslední povinnost, pokud chceme vyrazit na revíry jednoho ze svazů, je nákup povolenky opravňující k lovu ryb. Revíry v ČR se dělí na revíry pstruhové a mimopstruhové. Na každý tento typ se vydávají povolenky zvlášť. Dále je možné pořídit povolenky s různou územní platností a také různou platností časovou. Začneme rozdělením územním. Je možné si pořídit povolenku celorepublikovou (opravňuje k lovu ryb v ČRS i MRS), celosvazovou (všechny revíry ČRS), územní (všechny revíry v rámci daného územního svazu) nebo místní (opravňující k lovu ryb na konkrétním revíru). MRS vzhledem ke své velikosti vydává povolenky jen územní a celorepublikové. Možnosti časové platnosti povolenek si každý územní svaz stanovuje samostatně, od jednodenních až po roční povolenky, což je nejdelší možná platnost. Aktuální informace, ceny a nabízené doby platnosti povolenek jsou opět na stránkách ČRS, MRS, jednotlivých územních svazů či konkrétních místních organizací. Připomínám, že vydání povolenky je podmíněno splněním brigádnické povinnosti

Příklad za všechny: jsem z Plzně, kde chci běžně chytat na mimopstruhových vodách, proto si koupím roční mimopstruhovou územní povolenku Západočeského územního svazu. V létě pojedu na dovolenou na severní Moravu, kde mám v plánu chytat na pstruhových vodách, proto si musím koupit ještě týdenní pstruhovou územní povolenku Moravskoslezského územního svazu. 

Povolenku je možné si zakoupit i jako nečlen ČRS nebo MRS (neplatíte členský příspěvek a  neřešíte brigády), je ale nezbytné i tak být držitelem rybářského lístku a pro nečleny jsou ceny povolenek mnohem vyšší (často i několikanásobně). Navíc v MO získá začátečník vždy oporu a pomoc při vyřizování veškerých povinností, cenné rady a informace o revírech, kontakty na rybáře z okolí, atd. Členství se tedy určitě vyplatí nejen finančně.

A toto je z administrativní části konečně vše. S rybářským lístkem, členskou legitimací, povolenkou a rybářským řádem vč. soupisu revírů (dostane každý rybář jako nedílnou součást povolenky) máme vše, co je potřeba pro lov ryb na státních revírech. Samozřejmě je potřeba dodržovat všechna pravidla stanovena rybářským řádem, který jsme si nastudovali nejen proto, abychom splnili test rybářských znalostí, ale především abychom se podle nich a také podle pravidel slušného a zodpovědného chování v přírodě řídili. Kontrolu dodržování rybářského řádu a vlastnictví všech potřebných dokumentů přímo u vody kontroluje rybářská stráž, která má i kompetence případné přestupky řešit dle vážnosti přímo na místě či postoupit dalšímu šetření.

SOUKROMÉ RYBÁŘSKÉ REVÍRY

Některým rybářům se finančně nevyplatí vlastnit rybářský lístek a povolenku. Alternativa pro všechny, kteří se na ryby dostanou pouze příležitostně a rybaří např. jen párkrát ročně, jsou soukromé rybářské revíry. Tyto revíry fungují nezávisle na ČRS nebo MRS, není tedy třeba stávat se členem, ani mít rybářský lístek. Na soukromých revírech si rybář koupí od provozovatele povolenku a musí dodržovat pravidla stanovená majitelem revíru. Výhodou soukromých revírů bývá zpravidla jednoduchost obstarání si povolení a pravidel lovu, silnější rybí obsádka vč. trofejních ryb, možnost rybařit 24 h, jistota místa díky rezervačnímu systému či přidružené služby (půjčení vybavení, WC, mola, sprchy, …). Nevýhodou je pak vyšší finanční náročnost při častějších návštěvách a často omezený počet lovných míst. Díky výhodám však nabývají soukromé revíry na popularitě, zvláště v této uspěchané době. Pokud jste dobrodružnější povahy a rádi byste objevili rybaření i v zahraničí, můžete se inspirovat v článku Relax ve znamení rybolovu: Nejlepší rybářské ráje světa Ačkoliv kroků k získání oprávnění je spoustu a proces může být delší, než bychom si přáli, doufám, že je vám teď získání rybářského povolení o něco jasnější a tento článek vám tak pomůže k prvním rybářským zážitkům!